Meertaligheid

Hjirûnder is ynformaasje te finen oer meartaligens. Ûnder 'in de praktijk' stean helpmiddels by meartaligens yn it taalbelied. By 'achtergrondartikelen' stean artikels oer meartaligens.

Wat is de fyzje fan in skoalle op meartaligens? In skoalle kin har ûnderskiede troch de manier wêrop't mei meartaligens omgien wurdt. Fryslân, as twatalich gebiet, kin beskôge wurde as in natuerlik laboratoarium foar meartalich ûnderwiis, dat konkreet stâl krijt yn alle foarmen fan it ûnderwiis.

Documenten en bijlagen downloaden?

Bepaalde bijlagen en documenten zijn alleen voor geregistreerde gebruikers binnen de website.
U kunt zich via deze link zelf registreren. U krijgt een mail om de registratie te bevestigen. De beheerder van de website zal echter eerst de registratie moeten beoordelen en activeren. Als dat gedaan is krijgt u mail van de beheerder en kunt u inloggen.