Visie netwerk taalcoördinatoren

De taalcoördinatoren zijn een ‘community of practice’, waarin kennis wordt gedeeld en aan de hand van vragen uit de eigen onderwijspraktijk nieuwe kennis wordt gecreëerd. Die vragen hebben altijd een relatie met taalbeleid en taalonderwijs in een meertalige context.

Het gezamenlijk denken, overleggen en werken heeft verschillende functies en leidt tot verschillende producten. Allereerst ontwikkelen we gezamenlijke producten in de vorm van formats, instrumenten en documenten waarin bijvoorbeeld ‘good practices’ staan beschreven. Taalcoördinatoren kunnen via deze website altijd gebruik maken van die producten en ze inzetten in de eigen school. De praktijkgerichte manier van werken leidt ook tot verdere professionalisering van de taalcoördinatoren.

De taalcoördinatoren in Fryslân staan voor:

 • Taal, taalonderwijs en taalbeleid in de breedste zin van het woord staan centraal.
 • We sluiten aan bij wat er leeft in de eigen school of regio. De eigen onderwijspraktijk is de basis van innovatie. Externe deskundigen worden (in principe) alleen geconsulteerd om de praktijkvragen te ondersteunen.
 • Kritische reflectie en dialoog vormen de basis van de activiteiten.
 • Goed onderwijs wordt nadrukkelijk verbonden met meertalig onderwijs.
 • De doelgerichte en inhoudelijke oriëntatie, gekoppeld aan persoonlijke betrokkenheid en gelijkwaardigheid leidt tot duurzame ontwikkelingen.
 • Inhoudelijk leiderschap

Steeds vaker doen professionals onderzoek in hun eigen klas of school. Wij hebben de ambitie om bij die trend aan te sluiten, door bepaalde vraagstukken niet alleen inhoudelijk en beleidsmatig op te pakken, maar ook door er systematisch onderzoek naar te doen. Eén van de mogelijkheden is om als netwerk aansluiting te zoeken bij de relevante lectoraten in deze provincie, zoals de lectoraten ‘Fries en Meertaligheid' en ‘Taalgebruik en Leren’ van NHL Hogeschool.

Wy wolle nije enerzjy en ynspiraasje helje út (...) gearwurking. Grinzen oer.” Citaat uit de integrale beleidsnota ‘Grinzen oer’ (Provinsje Fryslân, 2012).

 

De netwerken

In heel Friesland zijn netwerken voor taalcoördinatoren te vinden. Steeds meer besturen kiezen er voor om binnen de eigen organisatie een netwerk voor taalcoördinatoren te vormen. Naast deze zogenaamde bestuurlijke netwerken functoneren 'open netwerken'. Dat zijn netwerken waar taalcoördinatoren vanuit verschillende organisatie aanschuiven.

Op dit moment zijn er zes bestuurlijke netwerken actief:

 • Taalnetwerk CBO De Greiden

 • Taalnetwerk Adenium

 • Taalexpertisecentrum PCBO Leeuwarden

 • Taalnetwerk De Gearhing
 • Taalnetwerk Comprix
 • Taalnetwerk PCBO Tytsjerksteradiel

Daarnaast komen in twee regio's open netwerken bij elkaar:

 • Regio Noord:CBO G2, Elan onderwijsgroep en het open netwerk van Leeuwarden e.o.

 • Regio Noord-Oost: Arlanta, Dantumadeel, PCBO Ferwerderadiel